Hvid-sten

Ældre & Handicap-politik

Respekten og værdigheden skal tilbage.
Både ældre og handicappede på Frederiksberg, skal have muligheder for sociale netværk, motion, omsorg, og for de, der har brug for det: Ordentlig pleje og hjælp.  Ensomhed er et stort problem for mange ældre, og vi bør støtte op om frivilligt arbejde af og for ældre, der skaber sociale rammer. Det skal være et supplement, og må aldrig erstatte kerneydelser og vedligeholdende aktivering udført af uddannet personale. Minuttyranni er ikke gavnligt.


Det er afgørende at have fokus på at blandt ældre og handicappede, er der er vidt spænd i, hvad man kan og hvad man ikke kan. Der skal ses på individuelle behov, og hvordan man bedst muligt øger siden af vægtskålen med ”hvad man kan”.


Der er mange måder at effektivisere plejen på: De forsøg, vi har set hidtil, er uværdig og mislykkede.
For os, er det vigtigt at vi passer bedre på de ældre i kommunen. Vi oplever at de svage ældre har betalt den højeste pris for mange års nedskæringer indenfor hjemmehjælpen og vedligeholdende dagtilbud, som er lukket på stribe.


Tidligere kunne de ældre få vedligeholdende træning, socialt samvær, et måltid mad og en hjælpende hånd samt møde nye venner. Der blev arrangeret kørsel til og fra dagcentret.
Aktive ældre som tidligere levede et aktivt og socialt liv bliver omsorgssvigtet og sidder ensomme og har ikke noget at stå op til. De ældre bliver mere plejekrævende af mangel på aktivitet. Resultatet er et faldende funktionsniveau og hyppigere indlæggelser på hospital. Frederiksberg er den kommune, der har flest akutte indlæggelser pga. dehydrering og forstoppelse, og har triste rekorder for genindlæggelse af ældre i en længere årrække (kilde 1); begge dele givetvist pga. de barske nedskæringer indenfor hjemmeplejen.


Et aktivt ældre liv på plejehjemmene er også en illusion på Frederiksberg. Også her foregår der omsorgssvigt på grund af ensomhed, som man ved er den største dræber. Det skal bemærkes, at Frederiksberg anvender ca. 10.000 kr. mindre årligt pr. ældre end København (kilde 2 og 3).
 Vedligeholdende dagtilbud skal genåbnes, så de ældre kan leve et aktivt, fysisk, psykisk og socialt ældreliv i samvær med andre.


Pårørende til alvorligt syge, ældre og handicappede og svækkede skal tilbydes støtte og aflastning
Vi skal se nøje på mulighederne i velfærdsteknologi, men de enkelte elementer skal kun indføres, hvis det vitterligt gavner, og med respekt for den enkelte borgers tryghed og accept heraf. Særligt på demensområdet, er der sket meget spændende.


Både ældre og handicappede medborgeres kvalifikationer og kompetencer er en ressource, der skal værdsættes og i højere grad skal fastholdes og inddrages på arbejdsmarkedet og i sociale sammenhænge. Har man lyst til at holde sig i gang, skal man have lov, og være velkommen. Alle har værdi!


Byrummet skal understøtte muligheden for at alle ældre og handicappede trygt kan være aktive.
Fortsat fokus på ældres adgang til IT og offentlig transport.
Alle handicappede børn og unge skal have mulighed for uddannelse.


Alle ældre og handicappede skal have muligheden for at udvikle sig, tilegne sig viden, og for at leve så selvstændigt et liv som muligt. Kommunens hjælp kan støtte op og dette og skal være koordineret på tværs af afdelinger og i samarbejde med pårørende.


Vi mener at der er behov for at arbejde helheds- og løsningsorienteret med inddragelse af borger – i stedet for at umyndiggøre borger, som det sker nu.
Vi vil en politik, hvor borgerne tages alvorligt og bliver lyttet til.

 

Se også mine svar på ældresagens spørgsmål:

https://youtu.be/T5zbtUG4UCw?t=63

 

1: https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Sundhedsudvalget_2014-17/2016/07-03-2016/%C3%85ben%20dagsorden/Bilag/Punkt_22_Bilag_1.pdf
2: https://www.tv2lorry.dk/region-hovedstaden/her-bruger-de-faerrest-penge-pa-aeldre-se-din-kommune-her
3: www.nb-kommune.dk 

 

Forrige side - næste side